Retningslinjer

Fastsatt av Kulturdepartementet 24. februar 1998. Endret 16. oktober 1998.‍

1. Beskrivelse og formål

Bibliotekvederlaget er et kollektivt vederlag for utnyttelse av verk (litteratur, musikk, kunst m.v.) utgitt her i landet som disponeres til utlån i offentlige bibliotek. Vederlaget skal beregnes etter antall enheter som er utgitt i Norge, og som disponeres til utlån i offentlige bibliotek. Det er et viktig kulturpolitisk virkemiddel, både på grunn av organisasjonenes anvendelse av vederlagsmidlene og fordi det er et viktig element i kunstnerpolitikken. Vederlaget skal ikke være knyttet til bruken av arbeidet til den enkelte opphavsmann, men skal sikre opphavsmennene samlet et vederlag for den bruken allmennheten gjør av arbeidene deres i bibliotekene. Vederlagsmidlene skal fordeles slik at de stimulerer skapende virksomhet, i første rekke forfattere, til å arbeide videre med nye prosjekter. Midlene blir derfor fordelt til fond og viderefordelt av organisasjonene blant annet som stipender. Sammen med innkjøpsordningene for norsk litteratur utgjør bibliotekvederlaget det viktigste offentlige stimuleringsvirkemidlet for bruk av norsk språk i en litterær sammenheng. Ordningen er regulert av lov om bibliotekvederlag av 29. mai 1987.‍

2. Kriterier for støtte til opphavsmannsorganisasjonene

Beregning av størrelsen på vederlaget er regulert i lov om bibliotekvederlag, og er gjenstand for forhandlinger mellom departementet og en rekke forhandlingsberettigede opphavsmannsorganisasjoner. Midlene skal fordeles til fond opprettet av organisasjonene. Fondenes vedtekter skal godkjennes av departementet. Fordelingen mellom opphavsmannsorganisasjonene avgjøres av organisasjonene selv. Loven angir visse krav når det gjelder tildeling av midler fra fondene.‍

3. Opphavsmennenes rapportering til Kulturdepartementet

Fondets styre skal sende inn årsmelding, revisorbekreftet regnskap og et særskilt kontrollskjema utfylt av revisor innen 1. mars det etterfølgende år. Årsmeldingen skal vise om midlene er fordelt gjennom en stipendkomité, hvordan denne er sammensatt, og på hvilket grunnlag fordeling av midler er skjedd. Det skal utarbeides en alfabetisk oversikt over individuelle mottakere av vederlagsmidler og hvor stort beløp de har mottatt. Årsmeldingen skal også vise at det ikke har skjedd endringer av vedtektene for fondet som ikke er godkjent av departementet. Opphavsmannsorganisasjonene skal videre redegjøre for bruk av vederlaget i de fastsatte forhandlingene om vederlagssatsen.‍

4. Kulturdepartementets oppfølging av bruken av vederlaget

Kulturdepartementet legger til grunn at den primære kontrollen av bruken av vederlaget ligger hos fondsstyrene.

Kulturdepartementet kontrollerer gjennom årsmeldingen at:

  • Fondsvedtektene er i tråd med lov om bibliotekvederlag
  • ‍Midler til de enkelte opphavsmenn blir tildelt på faglig grunnlag og uten hensyn til organisasjonstilhørighet.
  • Det foreligger et regnskap revidert av statsautorisert eller registrert revisor for det enkelte fond. Departementet kontrollerer at revisors bekreftelse viser at
  • Det ikke er utbetalt over fire ganger folketrygdens grunnbeløp til enkeltpersoner

Kulturdepartementet holdes orientert om den aktiviteten midlene blir brukt til, gjennom årsmeldingen. Vederlagsordningen vurderes i forbindelse med forhandlinger om vederlaget eller minst hvert tredje år.

Mulige reaksjonsformer

Mulige reaksjonsformer dersom opphavsmannsorganisasjonen eller fondene gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med de fastsatte betingelsene. Hvis tilskuddet ikke blir brukt i samsvar med de fastsatte betingelsene, kan departementet stoppe videre utbetalinger. Ved grove brudd på de fastsatte betingelsene eller hvis en opphavsmannsorganisa- sjon eller et fond gir uriktige opplysninger, kan Kulturdepartementet kreve hele eller deler av vederlaget tilbakebetalt.

5. Rutiner for utbetaling

Vederlaget utbetales i henhold til avtalen mellom staten og opphavsmannsorganisasjonene, normalt i to like store deler innen 1. mars og 1. september hvert år. Ut over bestemmelsene i lov om bibliotekvederlag og i dette regelverket fastsetter Kulturdepartementet ingen regler med hensyn til saksbehandling av tildeling fra fondene, betalingsordning, regnskapsføring, kontroll og hvordan fondsmidlene skal kunne plasseres og gis avkastning.