Vedtekter

§ 1

Fondets navn er Norsk Illustrasjonsfond.

§ 2

Fondets midler skal benyttes til støtte for norsk illustrasjonskunst på følgende områder:

a. Stipend og støtte til illustratører.

b. Støtte til billedkunstnere for gjennomføring av spesielle illustrasjonsoppgaver.

c. Andre støttetiltak til fremme av illustrasjonskunst, herunder til drift av Tegnerforbundet.

§ 3

Fondet finansieres gjennom del av vederlag for utlån og annen bruk av illustrerte verk i offentlige bibliotek, fastsatt ved årlige bevilgninger i henhold til § 18 i Lov nr. 23 av 29. mai 1987 om bibliotekvederlag.

§4

Fondets midler forvaltes av et styre på 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av Tegnerforbundets årsmøte for 3 år av gangen. Et av medlemmene med varamedlem går ut hvert år.

§ 5

Fondet er regnskapspliktig, og regnskap og årsmelding skal forelegges Regnskapsregisteret og Kirke- og kulturdepartementet innen 1. mars det etterfølgende år.

§ 6

Grunnkapitalens størrelse skal være minst kr. 100 000.

§ 7

Fondets vedtekter skal godkjennes av Stiftelsestilsynet.